Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Στόχος του εκπαιδευτικού μας προγράμματος είναι να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να εμβαθύνουν, να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν τη Θεωρία Συστημάτων και τις προεκτάσεις της στον ανθρώπινο παράγοντα, έτσι ώστε στο τέλος της τετραετούς φοίτησης να έχουν τόσο τις απαραίτητες γνώσεις, όσο και τις αναδυόμενες (από την μέχρι στιγμής υπάρχουσα βιβλιογραφία) απαραίτητες δεξιότητες ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες τους ως Συστημικοί Θεραπευτές ή Σύμβουλοι οι οποίοι θα μπορούν να δουλέψουν με άτομα, ζευγάρια και οικογένειες.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, η εκπαιδευτική ομάδα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος υποστηρικτικά στο πλευρό των εκπαιδευόμενων, βοηθώντας τους όχι απλώς να απομνημονεύσουν, αλλά να αρχίσουν να εφαρμόζουν στην καθημερινή τους ζωή τις αρχές που προκύπτουν από τη Θεωρία Συστημάτων.

Διάρκεια Εκπαίδευσης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται σε ένα σύνολο τεσσάρων εκπαιδευτικών ετών, καταλαμβάνοντας ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα από Οκτώβριο μέχρι και Ιούλιο για την διεξαγωγή των συναντήσεων των συμμετεχόντων με τους εκπαιδευτές και περιλαμβάνει:

1) Θεωρητική Κατάρτιση – Διδασκαλία θεωρίας

2) Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευόμενων

3) Εποπτεία εκπαιδευόμενων.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να πληρεί τα κριτήρια εκπαίδευσης των Συστημικών Θεραπευτών που προτείνονται από την Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Οικογενειακών Θεραπευτών (European Family Therapy Assosciation – E.F.T.A.).

Το σύνολο των ωρών εκπαίδευσης στα τέσσερα έτη είναι 1000 ώρες εκπαίδευσης οι οποίες χωρίζονται ως εξής:

-450 ώρες προέρχονται από τις συναντήσεις των εκπαιδευόμενων με τους εκπαιδευτές

-250 από την μελέτη και τις εργασίες που θα ανατεθούν στους εκπαιδευόμενους

-300 ώρες εποπτείας.

Το πρώτο έτος ξεκινάει τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Ιούλιο και περιλαμβάνει συναντήσεις ένα Σαββατοκύριακο το μήνα (για να μπορούν να το παρακολουθήσουν ενδιαφερόμενοι και εκτός Αθηνών) και συγκεκριμένα Σάββατο και Κυριακή τις ώρες 10:00-16:00, ενώ τα επόμενα έτη ακολουθούν παρόμοια δομή αλλά ξεκινούν τον Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς και τελειώνουν τον Ιούνιο και προστίθενται ώρες εποπτείας και πρακτικής άσκησης.

Για την χρονιά 2020-2021 το πρόγραμμα παρέχει δυνατότητα παράλληλης ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ για ενδιαφερόμενους εκτός Αθηνών ή κατοίκους εξωτερικού που θα ενδιαφέρονταν για την συμμετοχή τους.

Περιεχόμενα Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με την πρόταση της European Family Therapy Association, οι τομείς στους οποίους χρειάζεται οι συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν για να μπορούν να έχουν μία βαθύτερη κατανόηση της Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής μπορούν να κατανεμηθούν σε τέσσερις άξονες:

1) Θεωρία

2)Έρευνα

3) Ηθικά Ζητήματα

4) Ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Στο παρόν πρόγραμμα οι συμμετέχοντες σε βάθος τετραετίας θα εκπαιδευτούν:

1) Σε θέματα θεωρίας τα οποία θα καλύπτουν τη Θεωρία Συστημάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται:- Οι αρχές της θεωρίας συστημάτων. Προκειμένου να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν σε βάθος γνώση της θεωρίας συστημάτων, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα αφιερωθεί ολόκληρο το πρώτο έτος στην εκμάθηση της εν λόγω θεωρίας και των πρακτικών εφαρμογών της σε ένα πλήθος πεδίων και όχι μόνο στη θεραπεία- Βασικές αρχές ψυχοπαθολογίας και κριτικής ψυχοπαθολογίας- Ψυχολογικά μοντέλα και ψυχολογικές θεραπείες- Μοντέλα αλλαγής-Όλα τα μοντέλα Συστημικής Θεραπείας από την ανάδυσή της, μέχρι σήμερα

2) Σε θέματα έρευνας: Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν πέρα από την βιβλιογραφία τόσο την έντυπη όσο και τα διάφορα ηλεκτρονικά Journals, να διεξάγουν τις δικές τους έρευνες σε ομαδικό επίπεδο.

3) Σε Ηθικά Ζητήματα και θέματα δεοντολογίας αλλά και κριτικής ψυχολογίας πάνω στα διαδεδομένα μοντέλα γύρω από την ψυχική ασθένεια και την ψυχοπαθολογία

4) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων θα έρθει από τον συνδυασμό των θεωρητικών γνώσεων και των πρακτικών οι οποίες θα διδαχθούν και από τα βιωματικά κομμάτια της διδασκαλίαςΜορφή Εκπαίδευσης και Διδασκαλίας. Προκειμένου να εκπληρωθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι που έχουν αναφερθεί παραπάνω, η εκπαιδευτική ομάδα του προγράμματος λειτουργεί με μία συγκεκριμένη δομή η οποία εφαρμόζει στην πράξη τις αρχές οι οποίες διδάσκονται.

-Η Διδασκαλία της θεωρίας γίνεται ομαδικά κατά την διάρκεια των διημέρων

-Γίνονται βιωματικές ασκήσεις για εμβάθυνση και ανάδειξη των αρχών που διδάχτηκαν

-Μέσα στα πλαίσια των συναντήσεων γίνεται εποπτική δουλειά με εκπαιδευόμενους που φέρνουν θέματα από την πρακτική είτε από την εργασία τους

-Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να εφαρμόζουν όσα διδάχτηκαν στην καθημερινή τους ζωή και την επαγγελματική τους πρακτική και να φέρνουν τα αποτελέσματα στην επόμενη συνάντηση ως ανατροφοδότηση για ολόκληρη την ομάδα

-Η ομάδα των εκπαιδευτών πραγματοποιεί και η ίδια συναντήσεις στις οποιες δουλεύει και αναδιαμορφώνει ανάλογα με τις αναδυόμενες απαιτήσεις της ομάδας εκπαιδευόμενων, το περιεχόμενο των επόμενων συναντήσεων

-Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται ανάμεσα στις συναντήσεις να μελετήσουν διάφορα κομμάτια βιβλιογραφίας αλλά και σημειώσεις που τους δίνονται.-Όπως προκύπτει από τις αρχές της Συστημικής Θεωρίας, η πραγματική γνώση δεν προκύπτει από τη θεωρητική απομνημόνευση. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι δεν καλούνται να δώσουν καμίας μορφής εξετάσεων, αλλά καλούνται να είναι παρόντες στις συναντήσεις (μέγιστος αριθμός απουσιών το 20% των ωρών κάθε έτους)

-Η εκπαιδευτική ομάδα περιλαμβάνει έμπειρους επιστήμονες και επαγγελματίες (Συστημικούς θεραπευτές, Σύμβουλους, Παιδαγωγούς κλπ) των οποίο το κοινό σημείο είναι η γνώση και η εφαρμογή της θεωρίας συστημάτων, τηρώντας ταυτόχρονα την αρχή της διεπιστημονικότητας.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες και μελλοντικούς επαγγελματίες οι οποίοι θέλουν να μπορούν να εργαστούν ως Συστημικοι Θεραπευτές ή Σύμβουλοι και οι οποίοι έχουν (ή θα έχουν με το πέρας των σπουδών τους) αναγνωρισμένο από το κράτος το δικαίωμα να ασκήσουν θεραπεία ή συμβουλευτική. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα απευθύνεται:

Α) Για το κομμάτι των θεραπευτών: 1) Σε Ψυχολόγους, κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και φοιτητές ψυχολογίας 2) Σε Ψυχιάτρους και ειδικευόμενους Ψυχιάτρους

Β) Για το κομμάτι των συμβούλων. Σε επαγγελματίες ανθρωπιστικών επιστημών (Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνικούς Ανθρωπολόγους, κλπ) και φοιτητές των συγκεκριμένων σχολών. Άλλοι ενδιαφερόμενοι που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες αξιολογούνται κατά περίπτωση

Κόστος Εκπαίδευσης

Το κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχεται σε 1.500 Ευρώ ανά εκπαιδευτικό έτος τα οποία καταβάλλονται ως εξής:

300 Ευρώ Προκαταβολή – Εγγραφή και στη συνέχεια 10 δόσεις των 120 Ευρώ (Οκτώβριος-Ιούλιος)

Με την κατάθεση της προκαταβολής ανοίγει ο Φάκελος εκπαιδευόμενου, ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής και κατοχυρώνεται η θέση. Για το πρώτο έτος η λήξη των εγγραφών και τελική ημερομηνία κατάθεσης προκαταβολής ορίζεται ως η 30 Σεπτεμβρίου 2020 ενώ στα επόμενα έτη η ημερομηνία αυτή είναι η 30 Αυγούστου.

Δηλώσεις Συμμετοχής

Το πρόγραμμα για την περίοδο 2020-2021 περιλαμβάνει ένα μέγιστο 20 θέσεων ανά έτος (10 άτομα δια ζώσης και 10 άτομα διαδικτυακής παρακολούθησης)

Οι ενδιαφερόμενοι για την σεζόν 2020-21 καλούνται να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα στην διεύθυνση teamrodakino@gmail.com αναγράφοντας στο θέμα τον τίτλο του προγράμματος. Στη συνέχεια πραγματοποιούν με τον υπεύθυνο του προγράμματος μια συνέντευξη γνωριμίας. Για επιπλέον πληροφορίες μπορούν επίσης να αποστείλουν τις ερωτήσεις τους στην ίδια διεύθυνση.

Χώρος

ΑΘΗΝΑ: ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 105Β-ΕΞΑΡΧΕΙΑ, Εργαστήριο Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής. Τ. 211 410 7691